TimeDistanceNameLocationAddressRegionTypes
7:30 am VASHON ON AWAKENING Vashon Presbyterian (In Belfry) 17708 Vashon Hwy SW Vashon Open
Noon LANGUAGE OF THE HEART Vashon Presbyterian (In Belfry) 17708 Vashon Hwy SW Vashon Open
6:00 pm WOMEN DO RECOVER Women Vashon Methodist 17928 Vashon Hwy SW Vashon Closed, Wheelchair Access, Women
7:00 pm THE TURNING POINT - BB STUDY GROUP Vashon Presbyterian (In Belfry) 17708 Vashon Hwy SW Vashon Open
7:00 pm TURNING POINT (LEGACY) Vashon Presbyterian (In Belfry) 17708 Vashon Hwy SW Vashon Open